Deklaracja dostępności
Raport deklaracji dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

Regulamin rekrutacji PSM J-bie 2021 do pobrania!

Cykl sześcioletni

 • Wiek od 6 do 10 lat.

 • Szkoła prowadzi naukę gry na fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze klasycznej, flecie poprzecznym, klarnecie, oboju, saksofonie, trąbce, waltorni, akordeonie, perkusji.
 • Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.
 • Wymagane dokumenty: wniosek o przyjęcie kandydata do PSM I stopnia wraz z kwestionariuszem osobowym. W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat, do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

 • Harmonogram rekrutacji 2021-I st do pobrania!
  Kwestionariusz osobowy kandydata do pobrania!

Cykl czteroletni

 • Wiek od 8 do 16 lat.

 • Nauka prowadzona jest na organach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze klasycznej, flecie poprzecznym, klarnecie, saksofonie, oboju, fagocie, trąbce, waltorni, puzonie, tubie, perkusji i akordeonie.
 • Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.
 • Wymagane dokumenty: wniosek o przyjęcie kandydata do PSM I stopnia wraz z kwestionariuszem osobowym.

 • Harmonogram rekrutacji 2021-I st do pobrania!
  Kwestionariusz osobowy kandydata do pobrania!

  Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia

  • Wiek od 10 do 23 lat.

  • Szkoła rekrutuje uczniów do nauki gry na fortepianie, organach, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze klasycznej, flecie poprzecznym, klarnecie, saksofonie, oboju, fagocie, trąbce, waltorni, puzonie, tubie, perkusji i akordeonie.
  • Egzamin wstępny obejmuje:
  • - egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,

  Wymagane dokumenty:

  - wniosek o przyjęcie kandydata do PSM II stopnia wraz z kwestionariuszem osobowym,

  Harmonogram rekrutacji 2021-II st do pobrania!
  Kwestionariusz osobowy kandydata do pobrania!

  - kserokopię świadectwa ukończenia szkoły muzycznej. W przypadku kandydatów do działu instrumentalnego w specjalizacjach instrumentów dętych, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia wydane przez lekarza specjalistę z zakresu pulmonologii.

  Dyrekcja PSM I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że badanie przydatności kandydatów do szkoły I stopnia i egzaminy wstępne do szkoły II stopnia odbędą się 21-22 maja 2021 roku.
  Termin składania wniosków o przyjęcie do Szkoły - 22 maja 2021 r.
  Powyższe terminy mogą ulec zmianie !!!

  Szczegółowych informacji na temat naboru udziela sekretariat PSM I i II st. w Jastrzębiu-Zdroju, ul Kościuszki 13a, pod nr tel. (+4832) 476 37 05, w godz. 08 -16.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Tadeusza Kościuszki 13a, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Ta strona używa plików cookie tylko w części administracyjnej. W innym przypadku, nie są one używane.

Deklaracja cyfrowa